Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία | Site Map | English Version
Παρουσίαση
Ανθρώπινο Δυναμικό
Διεύθυνση
Χρήσιμα Links
Ανακοινώσεις

 

 

 

 

 

 

 

Αναζήτηση:
Web Caclab

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα - Παράλληλη και Κατανεμημένη Επεξεργασία

 

Παράλληλη Επεξεργασία

Εισαγωγή στην παράλληλη και κατανεμημένη επεξεργασία. Γενική περιγραφή συστημάτων παράλληλης και κατανεμημένης επεξεργασίας. Συστήματα διαμοιραζόμενης και κατανεμημένης μνήμης. Μέτρηση της απόδοσης, Νόμος του Amdahl. Επεξεργασία σε παράλληλα και κατανεμημένα συστήματα - Επεξεργασία σε ομάδες επεξεργαστών (Cluster Computing), σε πλέγματα επεξεργαστών (Grid Computing) και σε υπολογιστικά νέφη (Cloud Comuting). Επεξεργασία σε κατανεμημένα συστήματα μεγάλης κλίμακας (Large Scale Distributed Systems). Παράλληλος Προγραμματισμός. Χρήση MPI για κατανεμημένη επεξεργασία. Επεξεργασία υψηλής απόδοσης με χρήση GPU. Εφαρμογές παράλληλης και κατανεμημένης επεξεργασίας. Αλγόριθμοι κατανομής εργασιών σε παράλληλα και κατανεμημένα συστήματα. Χρονοδρομολόγηση εργασιών. Κατανεμημένα συστήματα πραγματικού χρόνου - Χρονοδρομολόγηση εργασιών στα κατανεμημένα συστήματα πραγματικού χρόνου - Περιοδικές και απεριοδικές εργασίες.

 

Parallel Processing

Introduction to Parallel and Distributed Processing. General description of parallel and distributed processing systems. Shared memory systems-distributed memory systems. Performance evaluation, Amdahl’s Law. Processing in parallel and distributed systems - Cluster Computing - Grid Computing - Cloud Computing. Processing in Large Scale Distributed Systems. Parallel Programming. Use of MPI for distributed processing. High performance computing with use of GPU. Parallel and distributed processing applications. Algorithms for task assignment in parallel and distributed systems. Job Scheduling. Real time distributed Systems - Job scheduling in real time distributed systems - Periodic and aperiodic jobs.

Επιπλέον Πληροφορίες / Further Information

 
Web Administrator Πετρίδου Σοφία  | System Administrator Κωνσταντίνος Ξ. Μαυρομουστάκης  | Designed by ® Δελλιόπουλος Ιωάννης 
Επιστροφή στην Εκπαιδευτική Δραστηριότητα